Privacy Verklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u in dit document de beschrijving van de wijze waarop hypnofit® met voornoemde AVG omgaat.

CONTACTGEGEVENS

hypnofit®
T.a.v. de heer J. Pirsouw
Eestumerweg 12
9792 RC Ten Post
Mail: info@hypnofit.eu
Tel: +31 (0) 640639544
KvK nummer: 69259674


De heer Jerymias Pirsouw is de Functionaris Gegevensbescherming van hypnofit®.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om naam, (mail) adres, geboortedatum, foto’s enzovoort. Wanneer (een combinatie van) persoonsgegevens herleid kunnen worden tot een persoon, spreken we van persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ MOGELIJKERWIJS ONDER ANDERE VERWERKEN

NAW Gegevens
Geboortedatum
Mailadressen
IP-adres
Telefoonnummers
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Bankrekeningnummer

Overige gegevens en documenten die u ons vrijwillig toestuurt, dan wel waar u toestemming voor hebt verleend, dan wel waar de wet eist dat wij die verzamelen, dan wel die gegevens die wij in het kader van onze aangeboden diensten nodig hebben.

DOEL VAN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Om onze diensten te kunnen verlenen, dan wel een aanvraag tot dienstverlening correct te kunnen afhandelen.

  • Om contact met u op te kunnen nemen, hetzij via de mail, hetzij telefonisch, app of op andere wijze.
  • U te informeren over (wijzigingen in) onze dienstverlening.
  • In het kader van personeelsadministratie
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Om aan de wettelijke vereisten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens te voldoen.

Bovenstaande bepalingen zijn gebaseerd op de zes wettelijke grondslagen uit de AVG. Voor een toelichting verwijzen wij naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese- privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#hoe-weet-u-of-u- persoonsgegevens-mag-verwerken-6310

VERWERKING DIGITALE EN INTERNETGEGEVENS

Wij gebruiken automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van de werkzaamheden, diensten en website. Onze website kan automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie verzamelen omtrent de bezoekers van de website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van bezoekers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar de bezoeker is doorgelinkt naar onze website, het IP-adres van de Internet Service Provider van de bezoeker, het besturingssysteem van de bezoeker, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die de bezoeker heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat de bezoeker doorstuurt of downloadt van onze website. Deze technische informatie kan worden gebruikt voor het beheer van de website en om onze website en onze dienstverlening te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

In het kader van onze dienstverlening en van onze bedrijfsuitvoering maken wij in de voorkomende gevallen gebruik van derden. Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van het uitvoeren of het nakomen van een overeenkomst, dan wel om een bepaalde dienst te verrichten, of wanneer de wet dat vereist.

COOKIES
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op uw hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Op deze website worden onder andere navolgende cookies gebruikt:


  • FUNCTIONELE COOKIES; deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.
  • SOCIAL MEDIA COOKIES; informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de wellicht op de website aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media partijen (zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube). Door op een social media button te klikken, wordt u doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.
  • ANALYTISCHE COOKIES; deze cookies kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op uw wensen en behoeftes.

VERWIJDEREN VAN EN AFMELDEN VOOR COOKIES

Dit is mogelijk door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u reeds opgeslagen informatie via de instellingen van uw computer verwijderen.

Voor een toelichting verwijzen wij naar: https://veiliginternetten.nl/themes/stuatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik- ermee/

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen zult u hiervan per mail een bevestiging van ontvangen.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op basis van de ontwikkelingen in de markt, dan wel gebeurtenissen, zullen wij deze voormelde en reeds genomen maatregelen aanpassen.

PROCEDURE BIJ DATALEKKEN

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde verspreiding van verwerkte persoonsgegevens. Mocht een datalek zich voordoen, zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, in ieder geval ook in schriftelijke vorm. Daarnaast zullen wij in voorkomende gevallen de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel andere betrokken personen en instanties op de hoogte brengen. Mocht u zelf kennis dragen van een (mogelijk) datalek, vragen wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

RECHT OP INZAGE, AANPASSING OF VERWIJDERING VAN GEGEVENS

U heeft recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, te wijzigen, over te dragen dan wel te laten verwijderen. Mocht u van dit recht gebruik willen maken, vragen wij u een mail te sturen naar info@hypnofit.eu of een eenvoudig onderstaand verzoekformulier in te vullen. Om er zeker van te zijn dat het om u gaat, zullen wij dan eerst contact met u opnemen, alvorens wij overgaan tot behandeling van uw verzoek. Op deze manier beschermen wij uw privacy. Behoudens in gevallen waarin dit volgens de wet niet mogelijk is, zullen wij aan uw verzoek trachten te voldoen. hypnofit® wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

WIJZIGING PRIVACY VERKLARING
Deze privacyverklaring kan aangepast worden. Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat de meest actuele versie altijd op onze website en wij vragen u dan ook in voorkomende gevallen onze website te raadplegen.