Algemene Voorwaarden

hypnofit.business - 1 januari 2023


Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik wilt maken van onze abonnementen, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Een soort spelregels dus. Door je inschrijving verklaar je deze Algemene Voorwaarden (AV) en het Huishoudelijk Reglement (HR) van hypnofit® te accepteren en hiernaar te handelen. De AV en HR zijn digitaal beschikbaar op onze website www.hypnofit.business en kunnen op verzoek fysiek worden verstrekt.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Natuurlijk persoon; is iemand, een mens van vlees en bloed, die rechten en plichten heeft.

Instructeur ; is een natuurlijk persoon in dienst van hypnofit® die ter zake deskundig is in het geven van de trainingen. In het groepsrooster van het digitaal boekingssysteem Eversports worden bij de trainingen de desbetreffende instructeurs aangegeven.

Bedrijfslidmaatschap; is de inschrijving met een bedrijfsaccount in ons boekingssysteem Eversports voor een bedrijf dat is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en die met een natuurlijk persoon en vertegenwoordiger van het bedrijf de beslissingsbevoegdheid heeft om een bedrijfslidmaatschap af te sluiten. De inschrijving wordt beschreven in artikel 2.

Bedrijfsvertegenwoordiger; is vertegenwoordiger van het bedrijf en al zijn deelnemers van de trainingen, de beslissingsbevoegdheid heeft om een abonnement af te sluiten en/of te wijzigen en te beëindigen. De bedrijfsvertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het organiseren en informeren van de deelname van medewerkers.

Abonnementen; dit zijn de 'Eenmalige', 'Exclusief' en 'Doelgericht' abonnementen die hypnofit® aanbiedt voor bedrijven. Deze abonnementen worden na overeenstemming van de invulling en de kosten door hypnofit® ingericht en gekoppeld aan het bedrijfsaccount in Eversports.

Trainingen; dit zijn de Bootcamp en/of Buiten Fitness trainingen of een combinatie hiervan, afhankelijk van de wensen van het bedrijf en het type abonnement. Onze Bootcamp is intensieve groepstraining die altijd buiten wordt gegeven, die bestaat uit een combinatie van hardlopen op onverhard terrein met diverse klim en/of kruip hindernissen en oefeningen met autobanden, touwen en jerrycans e.d. Onze Buiten Fitness is een intensieve groepstraining volgens het HITT - High Intensity Interval Training principe, waarbij je krachtinspanningen afwisselt met pauzes.

Eversports: Dit is ons digitaal boekingssysteem. Hierop wordt het bedrijfsaccount aangemaakt en de trainingen geboekt volgens het overeengekomen abonnement.

ARTIKEL 2: INSCHRIJVING EN LIDMAATSCHAP

Je bent welkom om als bedrijf bij een lidmaatschap bij ons aan te gaan. Je bent een bedrijf dat is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en die met een natuurlijk persoon en vertegenwoordiger van het bedrijf de beslissingsbevoegdheid heeft om een Bedrijfslidmaatschap bij ons af te sluiten. 

Voor het aanmaken van een bedrijfsaccount kunnen we de bedrijfsvertegenwoordiger te vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent en het bewijs kan overleggen dat je vertegenwoordiger bent van een bedrijf. Wij maken dan een bedrijfsaccount voor je aan. Daarna wordt je met een uitnodigingsmail van Eversports uitgenodigd om je bedrijfsaccount te verifiëren en de Algemene Voorwaarden van hypnofit.business en Eversports te accepteren. Daarna is je bedrijfslidmaatschap definitief en kan het overeenkomen abonnement aan je bedrijfsaccount worden gekoppeld.

ARTIKEL 3: ABONNEMENT

Een abonnement kan alleen aan het bedrijfsaccount worden gekoppeld na het verifiëren van je bedrijfsaccount. Bij het afsluiten van een abonnement heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in deze AV. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Als je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping met teruggaaf van de betaalde abonnementskosten. Als het abonnement wel is gebruikt in deze periode, dan wordt door hypnofit® de eerste maand voor het lidmaatschap in rekening gebracht.

Als je abonnement is gekoppeld aan je bedrijfsaccount en er zal automatisch een factuur door ons boekingssysteem Eversports via de mail worden verstuurd aan het opgegeven mailadres in het bedrijfsaccount.

ARTIKEL 3: BOEKINGEN

Via je bedrijfsaccount heb je toegang en inzicht krijgen tot het trainingsrooster in Eversports. Boekingen van trainingen worden door in Eversports gezet. Annulering is mogelijk tot uiterlijk 20.00 uur de dag voor de geboekte training. Wanneer je je boeking na 20:00 je boeking voor de dag erop wilt annuleren is dat alleen mogelijk via de aangeven instructeur in Eversports. Staat een boeking geregistreerd en komt er niemand opdagen zonder reden, dan wordt je boeking wel geactiveerd en geregistreerd en met je abonnement verrekend.
Indien naar de beoordeling van hypnofit® de veiligheid ten gevolge van extreme weersomstandigheden, waaronder worden verstaand: onweer, storm, bliksem, extreme warmte, sneeuw of ijzel, niet langer kan worden gegarandeerd is hypnofit® gerechtigd de training te annuleren. hypnofit® is niet aansprakelijk voor geleden schade ten gevolge van de bovengenoemde omstandigheden. Er zal in overleg wel naar een andere datum worden gekeken zodat de training kan worden ingehaald.

ARTIKEL 4: KOSTEN EN BETALING

Alle abonnementsvormen hebben hun eigen kosten en Specifieke Voorwaarden

 

op onze website onder abonnementskeuze. Als je als bedrijf lid wordt bij hypnofit® brengen wij geen inschrijfgeld in rekening. We vinden het belangrijker dat jullie bedrijf het zo leuk vinden dat je voor altijd lid bij wilt blijven.Als je abonnement is gekoppeld aan je bedrijfsaccount zal automatisch een factuur door ons boekingssysteem Eversports via de mail worden verstuurd aan het opgegeven mailadres in het bedrijfsaccount. Alle kosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar en bij voorkeur via IDEAL-betaling.
Er is de mogelijkheid om als bedrijf de betaling via een automatische incasso te laten lopen, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling en de volgende betalingen vooruit per maand via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde kosten per maand. Als we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je abonnement worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle abonnementskosten verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Als wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%.

Kostenaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. Als je geen gebruik maakt van het abonnement of er wel een boeking is gemaakt maar niemand komt opdagen (zie artikel 3), vindt geen teruggave van de abonnementskosten plaats, maar daar gaan we natuurlijk niet van uit.

ARTIKEL 6: BEËINDIGEN ABONNEMENT

Een abonnement loopt af na de afgesproken duur. Tussentijds opzeggen is altijd mogelijk met een opzegtermijn van 30 dagen. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen, bij voorkeur met onderstaande contactformulier of uiteraard ook per email en per brief. Bij opzegging per email en brief moet je de volgende contactgegevens vermelden zoals aangegeven in je bedrijfsaccount.


Wij streven ernaar een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de huisregels worden nageleefd. Als deelnemer(s) zich niet houden aan de huisregels of onaanvaardbaar en/of grensoverschrijdend gedrag vertoont, dan kan hypnofit® de toegang tot de trainingen ontzeggen en wordt de bedrijfsvertegenwoordiger hiervan per mail op de hoogte gesteld. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan hypnofit®.

We dragen graag blijvend bij het vitaal burgerschap van jouw bedrijf. Als je door verhuizing blijvend helaas geen gebruik meer kunt maken van je abonnement, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je abonnement.

Opschorting/pauzeren van het abonnement is in uitzonderlijke gevallen ook mogelijk wanneer een instructeur voor een langere periode geen training kan geven.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

hypnofit® heeft het recht om een deelnemer(s) waarbij de veiligheid op mentaal en/of het fysieke vlak, naar de overtuiging van hypnofit®, niet langer gegarandeerd kan worden, uit te sluiten van (verdere) deelname aan de trainingen. De financiële schade die mogelijk zou kunnen worden geleden door deze beslissing kan niet worden verhaald. Er vindt geen restitutie van de overeengekomen kosten plaats.

De trainingen van hypnofit® zijn intensief en in sommige gevallen blessuregevoelig. Naar eigen inzicht dienen deelnemer(s) te besluiten of zij, zowel fysiek als mentaal, in staat zijn te deelnemen aan één van de door hypnofit® aangeboden trainingen. Als deelnemer(s) gezondheidsklachten of overgewicht heeft, zwanger is, of indien de deelnemer om een andere reden twijfelt aan een trainingsdeelname, raden wij aan om eerst advies in te winnen bij een arts en of een fysiotherapeut.

Aan de trainingsadviezen die één van onze instructeur en aanbieden kunnen geen rechten worden ontleend en worden voor eigen risico opgevolgd.
Tijdens trainingen kan er een situatie ontstaan waarin er EHBO moet worden verleend. Afhankelijk van de aard van het ongeval/letsel en de impact hiervan op de training zal de instructeur  EHBO verlenen en besluiten om de training te pauzeren of tussentijds te beëindigen.

hypnofit® is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens de door hypnofit® georganiseerde trainingen.

Alle deelnemers dienen eenmalig het huishoudelijk regelement te ondertekenen en hetgeen hierin is opgenomen te respecteren. Met ondertekening verklaren deelnemer(s) geheel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid deel te nemen aan de trainingen van hypnofit®. Wij streven er namelijk naar een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de huisregels worden nageleefd.
Als deelnemer(s) zich niet houden aan de huisregels of onaanvaardbaar en/of grensoverschrijdend gedrag vertoont, dan kan hypnofit® de toegang tot de trainingen ontzeggen en wordt de bedrijfsvertegenwoordiger hiervan per mail op de hoogte gesteld. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan hypnofit®.

ARTIKEL 8: KLACHTEN

Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met hypnofit® zoveel mogelijk mensen toegang geven onze trainingen. Als je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag bij voorkeur via onderstaande meldingsformulier. Je mag je natuurlijk altijd ook eerst wenden tot een instructeur .


ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS

Om uitvoering te geven aan jouw lidmaatschap beschikken we over jouw persoonsgegevens. hypnofit® verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de privacyverklaring die is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden onder Artikel 11. wordt op een rijtje gezet welke gegevens door hypnofit® worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van hypnofit® is digitaal beschikbaar via de Algemene Voorwaarden van onze website www.hypnofit.business.

Uit privacyoverweging, maken wij in ons buitentrainingsgebied geen gebruik van video- en audio-toezichtapparatuur. In de sporthal aan de B. Kuiperweg 11 in Ten Post waar ook trainingen binnen worden gegeven is vanuit inbraakpreventie bij de entree en om het gebouw video-toezichtapparatuur aanwezig.
Tijdens de trainingen kunnen er foto's en filmopnames gemaakt voor marketing en Social Media doeleinden. Hierin komen alleen de personen in beeld die vooraf expliciet om hun toestemming zijn gevraagd en akkoord hebben geven. Als je per ongeluk toch ongewild op beeld staat kun je dit bij voorkeur direct melden via onderstaande digitale meldingsformulier zodat wij deze beelden voor je gaan verwijderen.

ARTIKEL 10. Huishoudelijk Reglement

In dit huishoudelijk reglement wordt zoveel als mogelijk beschreven hoe de trainingen verlopen bij hypnofit®. Het doel hiervan is om je inzicht te geven in onze trainingswijze en vooral goed gevoel bij je achter te laten na de trainingen.
Aanmelden trainingen is verplicht via Eversports. Op basis van deze aanmeldingen bereid hypnofit de trainingen voor. Aanmelden kan tot uiterlijk 20.00 uur voor de training de dag erop. Vergeten aan te melden? Dat kan gebeuren, meld je dan niet aan in de groepsapp, maar stuur een prive-bericht naar de instructeur .

Iedereen wil een leuke training. We wensen iedereen daarom een fijne training en daar hoort gepast gedrag bij. Grensoverschrijdend gedrag wordt in elke vorm en hoedanigheid binnen hypnofit® niet geaccepteerd. Dit omvat het volledige scala aan ongewenst gedrag, zoals pesten, discrimineren, geweldpleging, bedreiging, (machts)misbruik, seksuele intimidatie en het overschrijden van iemand zijn persoonlijke grenzen. Ervaar je dit gedrag van iemand of merk je dit gedrag op meld dit dan en bij voorkeur mailen aan de vertrouwenspersoon J. Pirsouw van hypnofit®. Afhankelijk van de ernst zal er tussen beide partijen eerst een gesprek plaatsvinden. Mocht dit gedrag daarna nog plaatsvinden zal hypnofit het lidmaatschap van de desbetreffende persoon(en) beëindigen. Als het ongewenste gedrag strafbaar is, dien je aangifte te doen bij de politie.

Geen alcohol en drugs! Een lid mag voor zijn eigen veiligheid en die van anderen niet onder invloed van alcohol of drugs meedoen aan de trainingen.

Sieraden, smartwatches. Met name in de Bootcamp en zeker op de Stormbaan moet je je sieraden afdoen zoals ringen en oorbellen om te voorkomen dat je letsel oploopt als je ergens achter blijft haken/hangen. Als je een smartwatch draagt wil je deze natuurlijk omhouden tijdens de training. Dat blijft een risico voor beschadiging, maar bekijk ook of je een bandje om hebt dat wanneer ergens achter blijft haken dat je (rubber) bandje los kan gaan. Je kunt ook een smartwatch nemen met Militairy Standard die een stootje kunnen hebben.

Loop je ergens mee of tegen aan? Belangrijk als je fysieke beperkingen/blessures hebt dit te melden bij de instructeur . De instructeur  kan hier rekening mee houden geeft instructie en begeleiding, maar je beslist altijd zelf waar je je goed bij voelt. Heb je last van je schouder, dan kijken we naar een alternatief of pak je zelf een oefening die comfortabeler is.

Heb ik je aandacht! Ga je ook naar de Sporthypnose Training dan ben je voornamelijk bezig met wat er tussen je oren zit. Visualiseren, voelen, horen, ruiken en proeven. Net als fysieke beperkingen kan het ook zijn dat je mentale en/of psychische beperkingen of problemen hebt. Meld dit bij de instructeur  om te bekijken of Sporthypnose Training van toevoegde waarde kan zijn of dat dit juist risico's met zich meebrengt. Als je in behandeling bent voor wat er tussen je oren afspeelt bijvoorbeeld een ernstig trauma en/of angsten, dan mag je geen Sporthypnose Training volgen. De behandeling en de training kunnen hierin elkaar namelijk tegenwerken en dat is niet de bedoeling.
Kom op tijd! Wij vinden het belangrijk dat je de warming-up vanaf het begin meedoet. Je lichaam moet geactiveerd worden waardoor je ook minder kans op blessures oploopt. Toch te laat...ga dan niet gelijk voluit meedoen maar bouw je tempo en intensiteit gepast op.

Ga helemaal los!! De trainingsmaterialen worden beschikbaar gesteld, ga hier respectvol mee om. Met de autobanden mag je helemaal los gaan, maar met de dumbells en kettlebels kunnen ze een stootje hebben maar laat ze na een oefening niet op de grond vallen, maar leg ze gewoon neer. Vooral in de BuitenFitness kan het voorkomen dat je wellicht zwaardere gewichten wil gebruiken. In overleg is veel mogelijk echter zijn wij geen BodyBuilding club. Eigen gewichten meenemen mag natuurlijk ook, net als er genoeg leden zijn die hun eigen trainingsmatje meenemen.

Say cheese... Voor marketing doeleinden worden er door hypnofit® regelmatig foto's en filmopnames gemaakt tijdens de trainingen en MudRuns (Check onze YouTube kanaal/TikTok en natuurlijk even abonneren). Dit is voor de leden natuurlijk ook leuk om zelf te zien, maar ook om te delen met hun eigen sociale netwerken. Er wordt zeker rekening gehouden met de persoonlijkheden hoe iemand op de film of foto staat. Trek je altijd gekke bekken als je voor de camera komt, dan kun je ervan uitgaan dat je ook zo in de picture komt. Heb je toevallig een knalrode kop en druipt het snot je uit de neus dan gaan we je natuurlijk niet belachelijk hiermee maken. Heb je liever dan je helemaal niet dat je op beeld staat, geen probleem, geef het gewoon aan, dan houden we daar rekening mee.

Ik wil iets kwijt. Geef een opmerking of klacht zo mogelijk direct door aan de instructeur , misschien kunnen wij het dan direct aanpakken of oplossen. Wanneer dit niet mogelijk is dan kun je onderstaande feedbackformulier gebruiken.


ARTIKEL 11. Privacyverklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u in dit document de beschrijving van de wijze waarop hypnofit® met voornoemde AVG omgaat.

CONTACTGEGEVENS

hypnofit®
T.a.v. de heer J. Pirsouw
Eestumerweg 12
9792 RC Ten Post
Mail: info@hypnofit.eu
Tel: +31 (0) 640639544
KvK nummer: 69259674

De heer Jerymias Pirsouw is de Functionaris Gegevensbescherming van hypnofit®.

ARTIKEL 11.1 WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om naam, (mail) adres, geboortedatum, foto’s enzovoort. Wanneer (een combinatie van) persoonsgegevens herleid kunnen worden tot een persoon, spreken we van persoonsgegevens.

ARTIKEL 11.2 PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ MOGELIJKERWIJS ONDER ANDERE VERWERKEN

NAW Gegevens
Geboortedatum
Mailadressen
IP-adres
Telefoonnummers
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Bankrekeningnummer
Overige gegevens en documenten die u ons vrijwillig toestuurt, dan wel waar u toestemming voor hebt verleend, dan wel waar de wet eist dat wij die verzamelen,  dan wel die gegevens die wij in het kader van onze aangeboden diensten nodig hebben.

ARTIKEL 11.3 DOEL VAN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Om onze diensten te kunnen verlenen, dan wel een aanvraag tot dienstverlening correct te kunnen afhandelen.
- Om contact met u op te kunnen nemen, hetzij via de mail, hetzij telefonisch, app of op andere wijze.
- U te informeren over (wijzigingen in) onze dienstverlening.
- In het kader van personeelsadministratie
- Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Om aan de wettelijke vereisten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens te voldoen.
Bovenstaande bepalingen zijn gebaseerd op de zes wettelijke grondslagen uit de AVG. Voor een toelichting verwijzen wij naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese- privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#hoe-weet-u-of-u- persoonsgegevens-mag-verwerken-6310

ARTIKEL 11.4 VERWERKING DIGITALE EN INTERNETGEGEVENS

Wij gebruiken automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van de werkzaamheden, diensten en website. Onze website kan automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie verzamelen omtrent de bezoekers van de website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van bezoekers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar de bezoeker is doorgelinkt naar onze website, het IP-adres van de Internet Service Provider van de bezoeker, het besturingssysteem van de bezoeker, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die de bezoeker heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat de bezoeker doorstuurt of downloadt van onze website. Deze technische informatie kan worden gebruikt voor het beheer van de website en om onze website en onze dienstverlening te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden.

ARTIKEL 11.5 GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

In het kader van onze dienstverlening en van onze bedrijfsuitvoering maken wij in de voorkomende gevallen gebruik van derden. Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van het uitvoeren of het nakomen van een overeenkomst, dan wel om een bepaalde dienst te verrichten, of wanneer de wet dat vereist.

ARTIKEL 11.6 COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op uw hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Op deze website worden onder andere navolgende cookies gebruikt:

ARTIKEL 11.7 FUNCTIONELE COOKIES

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.

ARTIKEL 11.8 SOCIAL MEDIA COOKIES

Informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de wellicht op de website aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media partijen (zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube). Door op een social media button te klikken, wordt u doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.

ARTIKEL 11.9 ANALYTISCHE COOKIES

Deze cookies kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op uw wensen en behoeftes.

ARTIKEL 11.10 VERWIJDEREN VAN EN AFMELDEN VOOR COOKIES

Dit is mogelijk door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u reeds opgeslagen informatie via de instellingen van uw computer verwijderen. 

Voor een toelichting verwijzen wij naar: https://veiliginternetten.nl/themes/stuatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik- ermee/

ARTIKEL 11.11 BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen zult u hiervan per mail een bevestiging van ontvangen.

ARTIKEL 11.12 BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op basis van de ontwikkelingen in de markt, dan wel gebeurtenissen, zullen wij deze voormelde en reeds genomen maatregelen aanpassen.

ARTIKEL 11.13 PROCEDURE BIJ DATALEKKEN

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde verspreiding van verwerkte persoonsgegevens. Mocht een datalek zich voordoen, zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, in ieder geval ook in schriftelijke vorm. Daarnaast zullen wij in voorkomende gevallen de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel andere betrokken personen en instanties op de hoogte brengen. Mocht u zelf kennis dragen van een (mogelijk) datalek, vragen wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

ARTIKEL 11.14 RECHT OP INZAGE, AANPASSING OF VERWIJDERING VAN GEGEVENS

U heeft recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, te wijzigen, over te dragen dan wel te laten verwijderen. Mocht u van dit recht gebruik willen maken, vragen wij u een mail te sturen naar info@hypnofit.eu of een eenvoudig onderstaand verzoekformulier in te vullen. Om er zeker van te zijn dat het om u gaat, zullen wij dan eerst contact met u opnemen, alvorens wij overgaan tot behandeling van uw verzoek. Op deze manier beschermen wij uw privacy. Behoudens in gevallen waarin dit volgens de wet niet mogelijk is, zullen wij aan uw verzoek trachten te voldoen. hypnofit® wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dat kan via de onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

ARTIKEL 11.15 WIJZIGING PRIVACY VERKLARING
Deze privacyverklaring kan aangepast worden. Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat de meest actuele versie altijd op onze website en wij vragen u dan ook in voorkomende gevallen onze website te raadplegen.